Knihovní řád

 

Knihovní řád Městské knihovny v Lázních Kynžvartu.

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Lázních Kynžvartu, schválenou zastupitelstvem města ze dne 19. 6. 2006, třetí zasedání a usnesení č.26 – Město Lázně Kynžvart podle § 4, odst.6.Zákona Č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4, a 14 knihovního zákona.

Čl.1. 1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení uvedená v návštěvním řádu knihovny nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

3) Všechny služby MK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MK,a způsobem, který není na újmu činnosti MK a práv ostatních osob.

4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením.

5) Při práci s výpočetní technikou/počítačem,který je využíván zdarma/ a jiným technickým zařízením MK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MK.Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

6) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

Čl.2 Údaje pobytu uživatele v knihovně

1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

2) Vynesené knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

3) Uživatel je na výzvu zaměstnance MK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky

Čl.3 Pokyny pro využívání výpočetní techniky.

1) Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu poskytuje MK.

2) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3) Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází zpřístupněných v Internetu.

4) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5) Získané informace a data (v jakékoliv formě,na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6) Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb- autorský zákon ).

7) Výpočetní techniku a přístup na Internet může po předložení čtenářského průkazu využívat pouze registrovaný čtenář.

8) Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači.

9) Pro práci s výpočetní technikou může MK stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu obyvatelstvu.

10) Použití výpočetní techniky je bezplatné.

Čl.4. 1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl 5.

2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.

4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky. 5) Registrovaný čtenář má právo na blokování knihovní jednotky.

Čl.5. Meziknihovní výpůjční služby

Čtenář registrovaný v automatizované knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi MK a ostatními knihovnami v České republice podle §14knihovního zákona, §2 a § 3 vyhlášky č.88/2002 Sb.

1) Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu (poštovné a balné)

Starosta MěÚ může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Starosta tak rozhodne pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MK

b) dluží alespoň 20 000Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo jiným zvlášť závažným způsobem opakovaně poruší knihovní řád.

Čl.6. Přístup ke čtenářskému kontu

1) Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy.

2) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MK. Čl.7. Registrace čtenáře mladšího 15 let 1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MK o registraci. Za žadatele může jednat zástupce. 2) Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

3) Přihláška žadatele musí být podepsána ručitelem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře. Ručitelem může být též zákonný zástupce.

Čl.8. Zpracovávané osobní údaje

1) MK nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem, jeho zástupcem nebo ručitelem.

2) V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů MK zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní .

Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho a) jméno a příjmení b) pohlaví c) datum narození d) adresa trvalého pobytu e) adresa pobytu na území ČR f) druh a číslo osobního dokladu a g) stát, který tento doklad vydal,není-li jím Česká republika

3) Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou a) korespondenční adresa b) akademické tituly, c) další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.¨). d) číslo účtu pro účel bezhotovostního platebního styku.

4) Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu případné korespondenční adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

5) Statistické údaje jsou údaje dosaženém nebo probíhajícím vzdělání čtenáře, o druhu vzdělání a o současném povolání čtenáře. Tyto údaje není žadatel o registraci povinen uvést.

6) Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.

7) Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně místa transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech, b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo volný výběr, c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr, d) blokaci nebo rezervaci knihovní jednotky, e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, Internetu ne služeb knihovníka. f) náhradě škody na vypůjčené jednotce.

Čl.9. Uchovávání osobních údajů

1) Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele MK uchovává na originálech a kopiích . Písemnosti, kterými jsou (přihláška čtenáře, účetní doklady a právní). V neautomatizovaných knihovnách též listiny obsahující služební údaje.

2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled zaměstnance). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími pracovníky.

Čl .10. Způsob ochrany osobních údajů

1) Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona a dalších a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovaných osobních údajů a ověřovat je podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zvěřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

Čl.11. Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

1) MK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MK vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním osobních údajů.

2) Osobní údaje čtenáře MK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt Registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MK dluh.

3) Osobní údaje čtenáře MK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MK

4) Čtenář, který vůči MK nemá žádný dluh může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž vy přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře.

5) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky, na výpůjčky knihovního fondu mimo volný výběr, na rezervování a blokování knihovní jednotky.

6) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní techniku (přístup k Internetu, využívání CD-ROM a databází, či poslechu zvukových dokumentů.

Čl.12 Smlouva o absenční výpůjčce

1) MK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto.

2) Čtenáři v automatizované knihovně je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do paměťových médií.

3) Čtenáři v neautomatizované knihovně je proveden záznam o výpůjčce v listinné podobě umístěním knižního lístku do výpůjčního sáčku.

Čl.13. 1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v té knihovně, kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby, a) jakmile ji nepotřebuje b) před uplynutím výpůjční lhůty

Čl.14. Výpůjční lhůta

1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

2) Pro periodika v automatizovaných knihovnách je výpůjční lhůta dva týdny.

3) Pro zvukové materiály je výpůjční lhůta dva týdny.

4) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MK upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.

5) Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla l měsíc.

Čl.15. Prodloužení výpůjční lhůty.

1) Probíhající lhůtu lze před uplynutím prodloužit a to i opakovaně.

2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervován jiný čtenář.

3) Výpůjční lhůta výpůjčky uskutečněné v automatizovaných knihovnách se čtenáři prodlouží vždy, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění nové absenční výpůjčky v automatizovaných knihovnách. Čtenář může rovněž o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem.Čtenáři se prodlužují vždy všechny výpůjční lhůty z automatizovaných knihoven, které je možno prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

4) Čtenář v neautomatizované knihovny může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky.Výpůjční lhůta nevrácené knihovní jednotky se rovněž prodlužuje při vrácení jiné knihovní jednotky.

Čl.16 Společná ustanovení o výpůjčkách

Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

Čl. 17. 1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned ohlásit knihovníkovi.

2) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat. Musí ji chránit před poškozením, ztrátou a odcizením. Nesmí znehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám. Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku užívat pro vlastní potřebu.

Čl.18. Způsoby a náhrady.

1) O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

2) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

3) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.19. Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu.

1) Sankce z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2) Vymáhání nevrácených výpůjček nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.

3) Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele. Ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

Čl.20. 1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst.2, kde stanoví:,,Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně 3) platných předpisů.

Čl.21. Reklamační řád.

Uživatel, který není spokojen s jakostí či množstvím služby, kterou mu MK poskytla. a) s jednáním knihovníka nebo s jakoukoliv další skutečností týkající se MK. 1

) Reklamace se podává ústně nebo písemně.

2) Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MK může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

3) Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

Závěrečná u stanovení .

1) Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2) Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3) V případě dílčích změn je vedoucí knihovny oprávněn vydávat dodatky k tomuto KŘ.

4) Ruší se knihovní řád ze dne 5.6.2002.

Přílohy KŘ

1) Ceník placených služeb a poplaků MĚSTSKÉ KNIHOVNY v Lázních Kynžvartu.

Knihovní řád je platný od 20.12.2005                                                Knihovní řád je účinný od 1.1.2006

 

Starosta města Miloslav Pernica

Příloha č.1. Ceník placených služeb.

1. Zápis uživatele činí: děti 20,-Kč dospělí 50,-Kč lázenští hosté 20,-Kč 2. Roční poplatek uživatele: děti 20,-Kč, senioři 30 Kč. Poplatek z prodlení: za každý den následující po skončení stanovené lhůty l,-Kč. 4. Upomínka - vrácení dokumentu : děti - první 10,-Kč - druhá 20,-Kč - třetí 30,-Kč :dospělí - první 20,-Kč - druhá 40,-Kč - třetí 60,- 5. Ztráta průkazu uživatele v období jeho platnosti: děti 5,-Kč dospělí 10,-Kč 6.Využívání Internetu: poplatek není účtován – pouze tisk . Použití tiskárny : Kopírování: formát A4 - jednostranně 2,-Kč, - dvoustranně 3,-Kč formát A3 - jednostranně 4,-Kč - dvoustranně 6,-Kč formát A5 - jednostranně 1,50,-Kč - dvoustranně 2,-Kč .

 

 

Kontakt: 724 355 412  E-mail: knihovna@laznekynzvart.cz